Halifax Basil

Avance Halifax Basil SD.jpg

DOOR: RAISED

DRAWER: RAISED

FINISH: SOFT GREEN

Madaket Chardonnay and Basil Shown