Halifax Khaki

Avance Halifax Khaki SD.jpg

DOOR: RAISED

DRAWER: RAISED

FINISH: BEIGE

Rowan Chardonnay and Rowan Khaki Shown